Top Tips # 01

Forum Teatre Virtual: Teatre Virtual: Top Tips # 01
By
Andrew on Thursday, February 22, 2001 - 03:05 pm:

If you would rather write 'offline' than 'online' - before you copy and paste into this box, use Outlook Express or something similar to that, rather than an ordinary word processing software like Microsoft Word. Outlook Express writes in HTML.


By laura V. on Saturday, February 24, 2001 - 08:42 am:

poned una foto en el recuadro gris. Una admiradora


By Andrew on Saturday, February 24, 2001 - 01:42 pm:

OK, pero primero he de tratar de poner un video de la gravación online de la primera transmisión.

One thing, I don't want to give the impression we are livestreaming when we are not.


By Joan Roig Badia on Thursday, March 1, 2001 - 04:09 pm:

Avui dia 1 de març de 2001, he estat intentant entrar però no ho he aconseguit. Em surt un missatge d'Error que posa JavaCamPush, i després al requadre gris posa Video Not Available. Ho he intentat amb diversos ordinadors, i no hi ha hagut manera. Pot estar relacionat amb que tots aquests ordinadors estan connectats a un servidor que disposa d'un proxi per connectar a la web? La línia és una RDSI que va perfectament.
La idea del teatre virtual em sembla fantàstica, i l'hora de programació encara millor. Llàstima dels problemes tècnics.
En un futur, podrem gaudir d'audio? (pregunta interessada.
Trobo també molt interessant la possibilitat de critica on-line no especialitzada, a veure si així podem oblidar els pesats dels crítics teatrals habituals.


By Andrew on Thursday, March 1, 2001 - 11:01 pm:

Hola Juan.

Primero de todo sentimos mucho que no hayas podido ver la transmisión de esta tarde.
Si tienes Windows 2000 con Internet Explorer 5.5 en el mismo ordenador y operas en una red interna (ie. servidor Proxy, firewall...) seguramente recibirás el mensaje 'No video available'. Estás demasiado avanzado para el software que usamos.

Por favor refierete a os archivos de vídeo Windowsmedia. Cada semana añadiremos nuevos vídeos.

Contestando a la cuestión de la falta de sonido, es una cuestión de amplitud de banda. Nuestro estudio no tiene acceso a cable por lo tanto tenemos RDSI (ISDN). En otros países como USA, UK, France, Netherlands... RDSI opera a una velocidad de 128k. En España el RDSI va a 64k. Esto a menos que alguien no sepa más del asunto. Estaríamos muy contentos de saber acerca de servicios RDSI a 128 k en España.

Para nosotros la imagen es lo que prima. Nos encantaría poder transmitir sonido pero el caso es que la calidad del sonido que recibirías no puede equipararse a la aplitud de banda. El sonido se cortaría contínuamente.

Para remediar este problema tenemos dos opciones. La primera es dejar de utilizar el applet Javacampush en favor de una webcam i.e. un meccnismo de captura de frames. Escogimos la ruta Java porque nos gusta el equilibrio entre calidad de imagen y la proporción de imágenes, es decir: conseguimos una proporción de imagenes mayor via java que con FTP (File Transfer Protocol).

Muchas gracias por tus apreciativos comentarios.


ENGLISH
First of all we are sorry to hear you could not see this afternoons transmission.

If you have Windows 2000 with Internet Explorer 5.5 on the same computer and the computer is on an internal network (ie. Proxy server, firewall etc), you will probably receive the following message 'No video available'. You are too advanced for the software we are using.

Please can I refer you to our Windowsmedia video files. New videos will be uploaded every week.

To answer your query about the lack of sound. It is a question of bandwidth. Our studio does not have access to cable thus we have RDSI (ISDN). In other countries of the world like USA, UK, France, Netherlands... RDSI operates at a speed of 128K. In Spain RDSI is 64K. That is unless you know better. We will be glad to hear of any information regarding 128K RDSI services in Spain.

For us, the image is more important than sound. We would love to transmit sound but the fact of the matter is, the quality of sound you would receive is not worth the bandwidth. The sound would continually brake and thus sound horrible.

To remedy this problem we have two options. The first is to stop using the Javacampush applet in preference of a webcam ie. a frame capture device. The second is to use Realplayer technology and I have never seen a quality image via the Realplayer system. We choose the java route because we like the balance between quality of image and data rate ie. we achieve a higher framerate (and thus higher data) via java than FTP (File Transfer Protocol).


By Anonymous on Friday, March 2, 2001 - 09:46 pm:

Keep on rocking!


By anna on Thursday, September 30, 2004 - 09:53 pm:

Hola, us informo de que a partir de l'Octubre s'obrirà un grup de terapia teatral al barri de Gracia de Barcelona. Es tracta d'un espai en el que es treballarà a partir d'exercicis teatrals, improvitzacions, expressió corporal, respiracions,etc per a aprendre a mirar a dintre i a fora d'un mateix. SI US INTERESSA TRUQUEU AL TEL 635 35 45 12 O ESCRIVIU UN EMAIL A anacarlotafm@hotmail.com i us donarem més informació.


Add a Message


This is a public posting area. If you do not have an account, enter your full name into the "Username" box and leave the "Password" box empty. Your e-mail address is optional.
Username:  
Password:
E-mail:
Post as "Anonymous"